ประวัติการศึกษา และ ประสบการณ์ทำงาน

นายหน้าขายบ้าน

JULY WOOD
Ceo / Founder

K.เสาวลักษณ์ มิ้มทอง 

ประสบการณ์จัดการ การตลาด ให้กับบริษัทไอทีชั้นนำ ได้รับรางวัลยอดขายดีเด่น 4ปี ติดต่อกัน

JULY WOOD
Ceo / Founder

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต

Ola Nordmann
Customer Support

กำลังศึกษา ระดับปริญญาโท

สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สาขาบริหารภาครัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2562